Avukat Cengiz Yaka

Avukat Cengiz Yaka Zorunlu mali sorumluluk sigortası
22 Mart 2011 Salı, 16:21
meslekisigortam@gmail.com

5947 sayılı Yasa 8. Maddesi ile eklenen 1219 sayılı Kanunun Ek 12.
Maddesinde bütün hekimlerin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırması düzenlenmiş ve zorunlu hale getirilmiştir. 30 Temmuz 2010 tarihinden sonra zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmayanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilmesi söz konusu olmaktadır.

Zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası Mesleklerin, mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hatalar nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından sigortalanmalarıdır.
Sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmalar ilgili yasalar yasa  düzenlenmiştir.Ülkemizde hekimlerin hukuki sorumluluğunu belirleyen öncelikli yasalar"1982 Anayasası, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1519 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler, 6119 Sayılı Adli Tıp, 3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği yasası, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği,"dir.

Yayınlanan TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ uyarınca bu konunun esas ve usulleri ortaya konmuştur.Bu yükümlülükler 30 temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Belirlenen yükümlülükler uyarınca öncelikle Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışlar, Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar, İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,sigorta kapsamı dışında bırakılmıştır.

Sigortayı, Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplerin kendileri, Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı sigorta ettiren sıfatıyla kurumları, Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri yaptırmaya yetkilidir.

Teminat tutarı bütün hekimler için olay başına 300.000.TL (üçyüzbin) dir. Bu miktarın poliçede hekim lehine arttırılması mümkündür.Yayımlanan tarifede, hekimler uzmanlık alanlarına göre risk gruplarına ayrılmış olup prim miktarları risk gruplarına göre sabit olarak belirlenmiştir. Bunların sigorta şirketleri tarafından arttırılması yasaktır.

Yine 1219 Sayılı Kanun'a eklenen Ek 12'nci madde ile mesleğini icra eden hekimlere her yaptıkları iş için bir bütün olarak mesleklerinin icrası için zorunlu sigorta yaptırılması öngörülmüştür.

Sigorta primlerinin belirlenmesi ve arttırılmasında Tek başına hasta ya da yakınları tarafından tazminat davası açılması sigorta priminin arttırılması için yeter koşul değildir. Ancak yargı kararı sonucu tazminat ödenmesi halinde takip eden yılda bir olay nedeniyle tazminat ödenmişse %15, iki olay nedeniyle tazminat ödenmişse %30 üç veya daha fazla tazminat ödenmişse %50 zamlı prim ödeneceği düzenlenmiştir.

SİGORTA SÖZLEŞMESİ,  poliçede belirtilen sözleşme türüne göre; ya sözleşmeden bir yıl önce veya sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları sözleşme süresi içinde bildirilmesi koşuluyla karşılamaktadır.

Sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları, sözleşme süresi içinde veya sözleşmeyi takip eden iki yıl içinde, zamanında bildirilmesi koşulu ile karşılamaktadır.Ancak bu sürelerin sigorta poliçesi ile sigortalı hekim lehine uzatılması mümkündür.

Sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken verdikleri zararlar belli bir süre içinde ihbar edilmesi, bildirilmesi koşulu ile karşılanmaktadır.

Bu hususların Sözleşmede mutlaka belirtilmesi gerekir ve  Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sözleşme süresi içinde ya da takip eden iki yıl içinde talep edilen zararları, Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde talep edilen zararları, Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderleri belirlenen sigorta teminat limitlerine kadar karşılanmaktadır.

Hekime karşı yapılan tebligat sonucu davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde riziko gerçekleşmiş olur ve sigortalı hekimin gerçekleşen rizikoyu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmesi gerekir.

Hekim; tıbbi zarar iddiası ile dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermekle yükümlüdür.

Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.

wwwsigortadoktoru.com haber sitesi olarak hukuksal boyutta hizmet verebilmek için Yaka Hukuk Bürosu ile çalışma yapmaktayız.

www.sigortadoktoru.com
YAKA HUKUK BÜROSU
AV.CENGİZ YAKA
 
Mimarsinan Batıköy Mh.Mustafa Kemal Bulvarı No:28/A
A3-A Blok K:1 D:5 34535 Büyükçekmece-İST
0212 864 35 12- 864 35 13  Fax:0212 864 35 14
cep tel : 0532 266 11 63
yakahukuk@gmail.com
meslekisigortam@gmail.com